Regulamin sklepu

I. Warunki zakupu:
I. 1. Warunkiem zakupu w sklepie (firmie) Tanie Szkło spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Centralna 43c/24 31-586 Kraków, NIP: 6762553485 jest zgoda i akceptacja niniejszego regulaminu.

 

I. 2. Zakupu mogą dokonywać osoby fizyczne (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub jako konsument tj. osoba fizyczna dokonująca zakupu w celach prywatnych tj. niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową -zwane dalej zamiennie osobą fizyczną lub konsumentem) oraz instytucje, organizacje, jednostki publiczne i osoby prawne.

I. 3. Dla osób fizycznych, firm przewidywana jest sprzedaż na podstawie przedpłaty opartej o fakturę pro forma.

I. 4. W przypadku osób fizycznych, firm zlecenie jest przekazywane do zrealizowania po zaksięgowaniu płatności oraz akceptacji projektów.

I. 5. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji i osób prawnych dopuszczalne jest umożliwienie dokonania zapłaty w ramach odroczonego terminu zapłaty, na podstawie indywidualnych ustaleń poczynionych przez strony. TANIE SZKŁO SP Z O O ma prawo odmówić odroczenia terminu płatności bez uzasadnienia.

I. 6. Po akceptacji zakupu oraz dokonaniu płatności klient nie ma możliwości odstąpienia od transakcji.

I. 7. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Faktura przesyłana w formie elektronicznej zgodnie z Ustawa jest równoznaczna z przesyłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy.

II. Warunki realizacji:

II. 1. Zlecenie realizowane jest w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności wykonanej na podstawie faktury pro forma oraz zatwierdzenia projektów, w przypadku osób fizycznych oraz firm. Płatności za usługę dokonuje się na rachunek Bankowy Firmy TANIE SZKŁO SP Z O O.

II. 2. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji i osób prawnych zlecenie realizowane jest w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu zatwierdzenia zakupu.

III. Reklamacje:


Reklamacje na towar

 

III. 1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem lub otrzymał wadliwy towar.

III. 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: szklanerzeczy@gmail.com

III. 3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

III. 4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

III. 5. Osoby fizyczne, które zamówiły towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednostki publiczne, organizacje, instytucje i osoby prawne zobowiązane są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem od względem jego jakości i ilości w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru traktuje się dzień jego dostawy przez kuriera/innego wybranego przez strony operatora pocztowego do siedziby zamawiającego towar wskazane w treści zamówienia. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.

III. 6. Aby reklamacja została uwzględniona należy zatrzymać w celu weryfikacji całą partię reklamowanego towaru.

III.7. TANIE SZKŁO SP Z O O ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości. TANIE SZKŁO SP Z O O nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

IV. Terminy zgłaszania reklamacji przez osoby fizyczne nabywające towar w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci w rozumieniu przepisu art. 22 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

IV. 1. Konsumenci zobowiązani są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem pod względem jego jakości i ilości w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru traktuje się dzień jego dostawy przez kuriera/innego wybranego przez strony operatora pocztowego do siedziby zamawiającego towar wskazanej w treści zamówienia. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.

IV. 2. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

IV. 3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu ich wpływu. Jeżeli dniem następnym po dniu wpływu reklamacji będzie dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto), reklamacje będą rozpoznawana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu zgłoszenia reklamacji.

V. Prawo odstąpienia od umowy przez osobę fizyczną nabywającą rzecz/ usługę do celów prywatnych niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą ( konsumenta).

V. 1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez akceptację projektu lub zapłatę faktury proformy, w zależności od tego, która z tych czynności nastąpi wcześniej Jeżeli pierwszą czynnością konsumenta będzie akceptacja projektu, uznaje się, że w chwili jego akceptacji zawarł umowę ze TANIE SZKŁO SP Z O O. W przypadku, gdy konsument jako pierwszą dokona czynność zapłaty na podstawie faktury proformy, wówczas datę tej czynności traktuje się jako dzień zawarcia umowy.

V. 2. Konsument wyraża zgodę na przekazanie mu potwierdzenia zawarcia umowy poprzez przesłanie informacji na adres e-mail, z którego konsument dostarczał materiały do wydruku.

V. 3. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z następującymi wyjątkami w zakresie ponoszenia kosztów:jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TANIE SZKŁO SP Z O O, TANIE SZKŁO SP Z O O nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że TANIE SZKŁO SP Z O O zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

V. 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przez specyfikację konsumenta rozumie się wyprodukowanie rzeczy zgodnie z projektem konsumenta, w tym przygotowaną według jego wyboru grafiką, treścią, kolorystyką, inną indywidualnie przygotowaną dla tego konsumenta cechą produktu).

V. 5. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o treści jak we wzorze załączonym w formacie PDF do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

VII. Zwrot towaru.
VII. 1. Po złożeniu odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek przesłania do TANIE SZKŁO SP Z O O towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonym od dnia odstąpienia od umowy.

VII. 2. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument (art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta).

VII. 3. TANIE SZKŁO SP Z O O zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dowodu odesłania towaru do TANIE SZKŁO SP Z O O.

VII. 4. TANIE SZKŁO SP Z O O dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VIII. Reklamacje na uszkodzoną przesyłkę:
VIII. 1. Warunkiem złożenia takiej reklamacji jest widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.

VIII. 2. Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji firmy TANIE SZKŁO SP Z O O do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

VIII. 3. Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

IX. Reklamacja terminu dostawy:

IX. 1. Odbiorca przesyłki, który otrzymał przesyłkę po ustalonym terminie musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do siedziby firmy TANIE SZKŁO SP Z O O na koszt Odbiorcy.