• Korek naturalny

  0.90 

 • Korek naturalny stożkowy

  0.60 

 • Korek syntetyczny

  1.09 

 • Korek syntetyczny

  1.09 

 • Koreknaturalny

  0.85